خدمات حقوقی Pangea 

Pangea Legal Services 

خدمات حقوقی Pangea به این عقیده است که همه از حق جابجایی و اسکان آبرومندانه و محترمانه در سراسر دنیا برخوردارند. Pangea خدمات وکالت حقوقی کامل را در قضایای مربوط به مهاجرین بازداشتی و غیر بازداشتی ارائه می‌کند. خدمات Pangea رایگان یا کم‌مصرف است و موکلین آن جدیدالواردان و ساکنان قدیمی ایالات متحده هستند. خدمات آنان بر وکالت در حوزه دفاع از اخراج متمرکز است؛ تقریباً 80% موکلین آنها را اشخاص در معرض اخراج تشکیل می‌دهند. Pangea وکالت مهاجرین بازداشتی را در قضایای اوراق قرضه، دوسیه‌های اخراج و در تقابل با مسئولین ICE و پناهندگی به عهده می‌گیرد. Pangea خود را مکلف به ارائه خدمات حقوقی باکیفیت و دسترس‌پذیر به جوامع مهاجر می‌داند. Pangea برای ایجاد الگوی دفاع جامعه-محور در مقابل اخراج که کارآیی آن از وکالت باکیفیت بیشتر است، کوشش‌می‌کند.

San Francisco
Address
391 Sutter St, Suite 500
San Francisco, CA 94108
San Jose
855 Lenzen Avenue
San José, CA 95126
Alameda County Seal