دفتر ایالتی صحت پناهندگان

State Office of Refugee Health
دفتر صحت پناهندگان با ادارات صحی مرتبط، ارائه‌دهندگان خدمات صحی و نهادهای اسکان داوطلبانه در قسمت اجرای ارزیابی‌های جامع صحی و ارائه خدمات دیگر (با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی) به پناهندگان جدیدالوارد، پناه‌جویان، قربانیان انواع شدید قاچاق انسان (با سرتفیکیت فدرال)، و دیگر جدیدالواردان واجدشرایط همکاری می‌کند تا امکان رسیدن این اشخاص به خودکفایی، از طریق رسیدن به/حفظ صحت، را فراهم نماید.
Address
California Department of Public Health
Center for Infectious Diseases
Office of Refugee Health
MS 5204
P.O. Box 997377
Sacramento, CA 95899-7377
Alameda County Seal