رهنمای حقوق قانونی مهاجرین غیررسمی (Legal Finders)

Legal Finders

رهنمای کامل حقوق قانونی اشخاص غیر شهروند ساکن ایالات‌متحده، و نیز فهرست حقوقی که به اشخاص غیر شهروند تعلق نمی‌گیرد، و تعدادی از منابع حقوقی مخصوص اشخاص غیر شهروند. اشخاص غیر شهروند (معروف به مهاجرین غیررسمی) در ایالات متحده از حقوق قانونی مشخصی برخوردارند؛ هرچند بسیاری از مردم از این حقوق آگاه نیستند. از این حقوق می‌توان به حق دادخواهی و محاکمه با هیات منصفه در قضایای محکمه ای خاص، حق دریافت معاش در بدل کار، و حق دفاع در مقابل اخراج اشاره نمود.

اشخاصی که در معرض اخراج قرار می‌گیرند یا اشخاصی که حقوق قانونی آنها نقض می‌شود، ممکن است بتوانند از خدمات حقوقی بعضی نهادهای مخصوص مهاجرین مستفید شوند.

Alameda County Seal