مرکز معلومات مهاجرت - موسسه سیاست مهاجرت

Migration Data Hub – Migration Policy Institute

«مرکز معلومات» داده‌های مربوط به سهام، روندها، شهروندی، مهاجرت خالص، و سوابق را در اختیار همه کشورها قرار می‌دهد و به ارائه معلومات ملی و ایالتی در حوزه‌های جمعیت، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با مهاجرین و مهاجرت به ایالات متحده می‌پردازد.

Address
1275 K St. NW, Suite 800
Washington, DC 20005
Alameda County Seal