پورتال کمک کالیفرنیا

California Grants Portal

پورتال کمک کالیفرنیا

کتابخانه ایالت کالیفرنیا همه موارد کمک ایالتی را در قالب  پورتال کمک کالیفرنیا ، به‌عنوان ابزار یکپارچه اطلاع‌رسانی به راهبران اجتماعی غیرانتفاعی و نهادهای عمومی درباره رهنمودها، صلاحیت استفاده و دیگر معلومات مهم مربوط به ارائه درخواست، گردآوری نموده است.

بعضی کمک‌های مهم:

Online Resource
Alameda County Seal