فرصت‌های کمک *

California Grants Portal
کتابخانه ایالت کالیفرنیا همه موارد کمک ایالتی را در قالب پورتال کمک کالیفرنیا، به‌عنوان ابزار یکپارچه اطلاع‌رسانی به راهبران اجتماعی غیرانتفاعی و نهادهای عمومی درباره رهنمودها، صلاحیت استفاده و دیگر معلومات مهم مربوط به ارائه درخواست، گردآوری کرده است.
Alameda County Seal