ه کانتی آلامدا خوش آمدید!

ر کنار ما، هستید و می‌خواهیم که ورود شما به این جامعه را خوشامد بگوییم. کانتی آلامدا امکانات فراوانی برای پیشرفت شما فراهم نموده است که می‌توانید آنها را در این ویب‌سایت پیدا نمایید.

ا پیوسته برای جوامع خود بهبود ببخشیم. این سایت با هدف ارائه معلومات درباره خدمات صحی، حمایت در قسمت پیدا نمودن وظیفه، منابع حقوقی، حمایت در قسمت مسکن و… راه‌اندازی شده است. خوشحال هستیم که شما اینجا هستید.

ی تبدیل نمودن کانتی آلامدا به محیطی پویا برای زندگی، کار، یادگیری و تفریح تشکر می‌کنیم.

مقدمات

امنیتی و حقوقی

کار و تعلیم

منابع دولتی

جامعه و فرهنگ

مشارکت-

Alameda County Seal