شبکه متنوع فرهنگی بشمول اشخاص حقیقی و حقوقی آماده کمک‌رسانی به پناهندگان، فامیل‌های پناهنده، پناه‌جویان و دیگر جدیدالواردان به کانتی آلامدا است. از این خدمات می‌توان به مدیریت دوسیه و خدمات یکپارچه‌سازی اجتماعی عمومی، شامل مشاوره فرهنگی و کمک‌رسانی در قسمت خدمات ترجمه کتبی و شفاهی اشاره نمود. سازمان‌های مذهبی و اجتماعی برای تامین ضروریات مذهبی و اجتماعی جمعیت روزافزون جدیدالواردان کوشش‌ می‌کنند.

جامعه و فرهنگ

مهر کانتی آلامدا