دسترسی به امکانات تحصیل، پروگرام‌های تعلیم مسلکی و خدمات اشتغال برای اطفال، نوجوانان و کلانسالان ساکن کانتی آلامدا قابل ممکن است. اینجا منابع رایگان و ارزان‌قیمتی در قسمت پیدا نمودن کار، ثبت‌نام اطفال در مکتب و استفاده از حمایت تحصیلی در دسترس شما قرار می‌گیرد.

کار و تعلیم

مهر کانتی آلامدا