ابتکار صحی جزیره‌نشینان اقیانوس آرام

Pacific Islander Wellness Initiative

«ابتکار صحی جزیره‌نشینان اقیانوس آرام» را برای ارائه خدمات وقایوی و مداخله بهنگام به جزیره‌نشینان اقیانوس آرام (بشمول بومیان هاوایی)، با همکاری سازمان‌های اجتماعی دیرپا مانند Taulama، مرکز توسعه اجتماعی ساموا، و کارگروپ منطقوی جزیره‌نشینان اقیانوس آرام، ایجاد کرد.

جمعیت اصلی تحت‌پوشش: ساکنان ساموا، تونگا و دیگر جزایر اقیانوس آرام

Address
22712 Foothill Blvd
Hayward, CA 94541
Alameda County Seal