اداره ایالتی پروگرام‌‌های پناهندگان

State Refugee Programs Bureau

از طرف «اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا» زمینه اجرای «پروگرام‌ اسکان پناهندگان کالیفرنیا» در محدوده این ایالت و «پروگرام‌ جدیدالواردان اهل کوبا/هاییتی»، با مراعات رهنمودهای مرتبط فدرال، الزامات بودیجه‌ای و «پروگرام‌ ایالت»، را فراهم می‌کند. RPB مسئولیت مدیریت و هماهنگ‌سازی روند ارائه مزایا و خدمات به جمعیت پناهنده و جدیدالوارد کالیفرنیا را با همکاری کانتی‌ها و ارائه‌دهندگان محلی خدمات پناهندگان، به عهده دارد. RPB وظیفه نظارت بر «پروگرام‌ بازگشت»، «پروگرام‌ خردسالان پناهنده بدون سرپرست»، Refugee School Impact Grant، Older Refugee Discretionary Grant و «پروگرام‌ کمک‌رسانی به قربانیان قاچاق و جرم» را به عهده دارد.

Address
California Department of Social Services
Refugee Programs Bureau, MS 9-6-646
P.O. Box 944243
Sacramento, CA 94244-2430
Alameda County Seal