انجمن اتحاد افغانستان

United Afghan Association

«ائتلاف اتحاد افغانستان» حمایت از/مطرح نمودن خواسته‌های مردم افغانستان و کمک‌رسانی به مهاجرین افغانستانی برای اسکان در شمال کالیفرنیا را پیگیری می‌کند. این گروپ در طول سال پروگرام‌های مختلفی را برای جمع‌آوری بازیچه و غذا برای مهاجرین افغانستانی اجرا می‌کند.

Alameda County Seal