تعلیم خصوصی مخصوص پناهندگان و مهاجرین افغانستانی

Tutoring for Afghan Refugees and Immigrants

معمولاً فقط یکی از اعضای فامیل به زبان انگلیسی صحبت می‌کند و بسیاری از اشخاص با درک محدودی از هنجارهای فرهنگی امریکا وارد این کشور می‌شوند. ما خدمات رایگان تعلیم خصوصی زبان انگلیسی و پشتیبانی تحصیلی را به متعلمین مهاجر مقاطع متوسطه و لیسه، و نیز مادران جوان، ارائه می‌کنیم.

اینجا ثبت‌نام کنید.

Alameda County Seal