حامیان مهاجرین زن آسیایی

Asian Immigrant Women Advocates

«حامیان مهاجرین زن آسیایی» (AIWA)، در جایگاه یک سازمان جامعه-محور، عمدتاً توسعه راهبری گروپی زنان و جوانان مهاجر کم‌عاید برای ایجاد زمینه تغییرات سازنده در محیط زندگی و کار این اشخاص را دنبال می‌کند. از 1983، AIWA پروگرام‌‌های خود را در سه حوزه اصلی متمرکز کرده است: تعلیم، توسعه مدیریت و اقدام گروپی.

اعضای ما، طی سالهای طولانی، به مجموعه فوق‌العاده‌ای از دستاوردها دست یافته‌اند و جالب است که فعالیت‌های ما به کمک مهاجرین کم‌عایدی که چندان به زبان انگلیسی آشنایی نداشته‌اند تدوین، سازمان‌دهی و اجرا شده است.

Oakland, CA
Address
310 8th Street #301
Oakland, CA 94607

Our office is located in Oakland Chinatown at the Asian Resource Center building.
Alameda County Seal