خدمات شرایط حاد و بحرانی - صحت رفتاری کانتی آلامدا

Acute & Crisis Services – Alameda County Health – Behavioral Health
«صحت رفتاری کانتی آلامدا» (ACH-BH) مراکز مختلف خدمات بحرانی و «گروپ‌های بحرانی سیار» را برای رسیدگی به ضروریات اشخاص دچار بحران حاد صحت رفتاری مدیریت می‌کند. ACH-BH، ضمن ارائه خدمات بحرانی، یک «گروپ مدیریت مراقبت حاد» را برای همکاری در قسمت تغییر سطح مراقبت در چارچوب نظام خدمات صحت رفتاری تشکیل داده است.
 
Alameda County
Address
Psychiatric Inpatient Care is offered through Alameda Health System's John George Psychiatric Hospital. For more information, please visit: www.alamedahealthsystem.org

The site includes an interactive map with locations for ACBH-funded crisis teams.
Alameda County Seal