خیریه‌های کاتولیک ایست‌بی (CCEB)

Catholic Charities of the East Bay (CCEB)

«خیریه‌های کاتولیک ایست‌بِی» به جوامع محروم کانتی‌های آلامدا و کانتراکاستا کمک‌رسانی می‌کند.

ما کارهای خود را با همکاری نهادهای مختلف انجام می‌دهیم و از تنوع جامعه خود، بخصوص حضور اشخاصی از خاستگاه‌های مختلف، صرف‌نظر از نژاد، قومیت، هویت جنسی، گرایش جنسی، و وابستگی یا باورهای مذهبی یا معنوی، استقبال می‌کنیم.

کمک‌رسانی در قسمت مسکن، خدمات حقوقی عمومی، خدمات اجتماعی، کمک‌رسانی مالی و تامین منابع، تعلیم سواد مالی، خدمات سرپناه اضطراری.

Oakland
Address
Oakland Service Center
433 Jefferson Street
Oakland, CA 94607
Richmond
Richmond Service Center
217 Harbour Way
Richmond, CA 94801
Concord
Concord Service Center
2120 Diamond Blvd #220,
Concord, CA 94520
Alameda County Seal