رهنمای ترک الکول

Alcohol Rehab Guide

«رهنمای ترک الکول» (Alcohol Rehab Guide) منبع اطلاع‌رسانی انترنتی است که برای حمایت و رهنمایی اشخاص در قسمت ترک اعتیاد به الکول یا مقابله با رفتارها و اختلالات روانی ناشی از مصرف الکول تدوین شده است. هدف از تدوین «رهنمای ترک الکول» حمایت از اشخاص متضرر از الکول یا اشخاص علاقمند به ترک الکول و مقابله با اختلالات مرتبط، از طریق ارائه معلومات معتبر است.

Online Resource
Alameda County Seal