طرح صحت اجتماعی SIDRA (تنوع در تعلیم حفظ‌الصحه)

SIDRA Community Wellness Project (Diversity in Health Training)
SIDRA برای ارائه خدمات جلوگیری و مداخله بهنگام در حوزه صحت روان، با مراعات الزامات فرهنگی، و تقویت زمینه دسترسی جوامع خاورمیانه‌ای و عرب ساکن کانتی آلامدا به خدمات معالجه مشکلات روانی طراحی شده است.
جمعیت اصلی تحت‌پوشش: جوامع خاورمیانه‌ای و عرب ساکن کانتی آلامدا. این بشمول (و نه محدود به) اشخاصی با هویت‌های ذیل است: ایرانی، عراقی، سوری و/یا یمنی.
زبان تحت‌پوشش (غیر از انگلیسی): عربی، فارسی.
Alameda County Seal