مرکز صحی افغانستان - کانتی آلامدا جنوبی (ائتلاف افغانستان)

Afghan Wellness Center – South Alameda County (Afghan Coalition)

توانمندسازی فامیل‌های پناهندگان، زنان و جوانان، هم بصورت محلی و هم در افغانستان، و ایجاد ارتباط بین ایالات متحده و افغانستان.

جمعیت اصلی تحت‌پوشش: اتباع افغانستان

زبان تحت‌پوشش (غیر از انگلیسی): فارسی، دری، پشتو

Fremont, CA
Address
39155 Liberty Street D-460
Fremont, CA 94538
Alameda County Seal