گروپ عدالت مهاجرین کالیفرنیا (CCIJ)

California Collaborative for Immigrant Justice

CCIJ اهدافی فراتر از ارائه خدمات حقوقی رایج دارد و از رویکردهای نوآورانه در قسمت آزادسازی و توانمندسازی مهاجرین بازداشت‌شده و جوامع آنان حمایت می‌کند.

ما از امکانات هماهنگ‌سازی، حمایت و خدمات حقوقی برای دفاع از آزادی مهاجرین بازداشت‌شده در کالیفرنیا استفاده می‌کنیم.

Statewide
Address
1999 Harrison St Suite 1800
Oakland, CA 94612

Alameda County Seal