پروگرام‌ تخصصی جلوگیری از مشکلات روانی AHS - شمال کانتی آلامدا (خدمات صحی آسیا)

AHS Specialty Mental Health Prevention Program – North Alameda County (Asian Health Services)

صحت عاطفی شما برای ما مهم است. «پروگرام‌ تخصصی جلوگیری از مشکلات روانی AHS» (SMH) به ساکنان جامعه زبانی شرق آسیا در کانتی آلامدا که در قسمت صحت روان به کمک ضرورت دارند، خدمت‌رسانی می‌کند. از این خدمات می‌توان به کمک‌رسانی اجتماعی، برگزاری ورکشاپ، مشاوره فردی و گروپی، مشاوره وقایوی و گروپ‌‌های حمایتی اشاره کرد. خدمات بصورت رایگان ارائه می‌شود. خدمات ما از پشتیبانی «صحت رفتاری کانتی آلامدا» قانون خدمات صحت روان (MHSA) برخوردار است.

جمعیت اصلی تحت‌پوشش: چین، هانگ‌کنگ، تایوان، کوریا، جاپان

زبان تحت‌پوشش (غیر از انگلیسی): کانتونس، ماندارین، کوریایی و جاپانی

North Alameda County
Address
AHS Specialty Mental Health Prevention Program
310 8th Street, Suite 210
Oakland, CA 94607


Alameda County Seal