Alameda County Health Care Services Agency

Alameda County Health
رسالت Alameda County Health Care Services Agency (HCSA) رسیدن به برابری حفظ‌الصحوی از طریق همکاری با نهادهای دیگر در قسمت ارائه خدمات باکیفیت، حمایت از جوامع امن و سالم، و ترویج فرصت‌های برابر و فراگیر برای همه ساکنان است. این هدف با فعالیت چهار بخش HCSA پیگیری می‌شود: صحت رفتاری، حفظ‌الصحه محیط، دفتر مدیر اداره (OAD) و صحت عامه.
Alameda County Behavioral Health Care Services (510) 567-8100 رسالت ما ارتقای سطح صحت، انعطاف‌پذیری و سلامت همه ساکنان واجدشرایط کانتی آلامدا که با مشکلات روانی جدی یا سوء‌مصرف الکول یا مواد مخدر دست‌به‌گریبان هستند، است. ما در پی ایجاد جوامعی هستیم که در آنها همه اشخاص و فامیل‌‌ها بتوانند از قابلیت‌های خود استفاده کنند و رویاهای خود را تحقق ببخشند؛ جوامعی که بدنامی و تبعیض علیه اشخاص دچار مشکلات روانی یا سوء‌مصرف الکول و مواد مخدر دیگر وجود نداشته باشد.
OAD شامل Office of Homeless Care and Coordination، the Health Program of Alameda County (HealthPAC) که به اشخاص بدون بیمه ساکن کانتی آلامدا بیمه صحی ارائه می‌کند، و Center for Healthy Schools and Communities است.
Alameda County
Address
1000 San Leandro Blvd., Suite 300
San Leandro, CA 94577
Alameda County Seal