Alameda County Workforce Development Board (ACWDB)

Alameda County Workforce Development Board (ACWDB)

The Alameda County Workforce Development Board (ACWDB) یک  نهاد 27-عضوی کارفرما-محور  است که مسئولیت نظارت بر روند اجرای پروگرام‌ عنوان I از «قانون نوآوری و فرصت نیروی کار» (WIOA) در خارج از محدوده شهر اوکلند را به عهده دارد.

خدمات WIOA برای برآورده ساختن ضروریات تعلیمیی و کاری  کارجویان محلی، ازجمله  نوجوانان و جوانان ارائه می‌شود. خدمات کسب‌وکار  نیز با  هدف کمک‌رسانی به کارفرمان در قسمت برآورده ساختن اهداف مربوط به استخدام اشخاص مستعد و ضروریات تعلیمی حرفوی، ارائه می‌شود.

چشم‌انداز | ایجاد بهترین سیستم‌ توسعه نیروی کار که بتواند به کارفرمایان و کارجویان سود برساند.

رسالت | فراهم نمودن امکان دسترسی سراسری کارفرمایان و کارجویان به ابزارها، منابع و خدمات لازم برای پیدا نمودن کار و رسیدن به اهداف حرفوی.

هدف ما تسهیل ارتباط کارجویان با فرصت‌های کاری مطلوب و حفظ جایگاه جواب‌‌گویی و حمایتی در قبال کسب‌وکارهای محلی است. با خدمات قابل ارائه به کارجویان، شاغلان، اشتراک‌کنندگان نوجوان و جوان، و کسب‌وکارها آشنا شوید.

Alameda County
Address
24100 Amador Street, 6th Floor, Suite 610 C
Hayward, CA 94544-1203
Alameda County Seal