AlcoholHelp

AlcoholHelp

AlcoholHelp کانون اطلاع‌رسانی آنلاین و رایگانی است که مقالات تعلیمی متنوعی درباره سوء‌مصرف مواد مخدر، و اختلالات رفتاری و روانی مرتبط برای جمعیت‌های مختلف در سراسر کشور تهیه می‌کند.

سایت ما، به‌جای ارائه تداوی طبی مستقیم، دارای یک خط رهنمای محرمانه 24/7 و یک کادر گفتگو است و زمینه ایجاد ارتباط اشخاص با نمایندگان مراکز صحی و تامین ضروریات خاص اشخاص را فراهم می‌سازد.

Website
Online Resource
Alameda County Seal