Asian Health Services

Asian Health Services

Asian Health Services، که در سال 1974 تاسیس شد، خدمات صحی، اجتماعی و حمایتی به همه اشخاص، صرف‌نظر از سطح عاید، وضعیت بیمه، وضعیت مهاجرت، زبان یا فرهنگ، ارائه می‌کند. رویکرد ما به صحت بر «صحت کامل مریض» متمرکز است و به همین دلیل خدمات ما فراتر از مراقبت اولیه است و صحت روان، مدیریت دوسیه، تغذیه و مراقبت حفظ‌الصحه دندان را شامل می‌شود. بیش از 50,000 مریض به زبان انگلیسی و 14 زبان دیگر از خدمات ما استفاده می‌کنند: کوریایی، ASL، لائوسی، برمه‌ای، ماندارین، کانتونس، فرانسوی، مین، کارن، مغولی، کارنی، تاگالوگ، خمر و ویتنامی.

ما خدمات صحی، حفظ‌الصحه دندان و صحت روان را به همه گروپ‌های سنی ارائه می‌کنیم.

ما می‌دانیم که صحت مریضان ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی و اقتصادی آنان دارد. به همین دلیل، ما حامیانی متعهد هستیم و از پالیسی‌‌های تقویت امنیت و صحتمندی جوامع حمایت می‌کنیم. با فعالیت‌های خارج از کلینیک‌ ما که از طریق پروگرام‌‌ها و امور حمایتی صورت می‌گیرد، آشنا شوید.

Alameda County
Address
101 8th Street, Suite 100
Oakland, CA 94607
Alameda County Seal