At Home Humanitarian

At Home Humanitarian

At Home Humanitarian  یک کوشش مردمی و متمرکز بر هم‌آمیزی اجتماعی پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین و ایجاد زمینه رواداری و تفاهم در جوامع جدید است. فعالیت اصلی ما بر ارتقا از طریق رهنمایی، رویدادهای فرهنگ‌پذیری اجتماعی و ارائه فرصت‌های فوق‌پروگرام‌ متمرکز است. رهنمایی، سیاحت و تعلیم.

اهداف و آرمان‌ها

  • کمک‌رسانی به جدیدالواردان برای رسیدن به حس «حضور در خانه» در جامعه جدید.

  • تامین فرصت‌های ایجاد حس «حضور در خانه» در جوامع محلی.

  • رهنمایی جدیدالواردان برای رسیدن به خودکفایی و کسب آمادگی برای موفقیت تحصیلی و کاری.

  • حمایت از روابط دوستی، یادگیری، مهربانی، تفاهم، و آرامش بین همه اشتراک‌کنندگان.

Alameda County Seal