Bay Area Community Health

Bay Area Community Health

Bay Area Community Health (BACH) در سال 2020 با حمایت Tri-City Health Center جنوب کانتی آلامدا و Foothill Community Health Center کانتی سانتاکلارا شکل گرفت. BACH که در میانه دوره همه‌گیری کووید-19 تشکیل شد، بیش از 70 سال سابقه خدمت ترکیبی را در اختیار منطقوی که از Union City تا Gilroy کشیده شده است، قرار می‌دهد.

قبل از تشکیل BACH، جامعه فرمونت به‌مدت بیش از 50 سال تحت‌پوشش Tri-City Health Center بود. این مرکز به کانون ارائه خدمات صحی به تمام مناطق جنوب کانتی آلامدا تبدیل شده بود.

Foothill Community Health Center خدمت‌رسانی به فامیل‌‌ها و اشخاص دارای عاید کم شرق سن‌خوزه را از سال 1996، و خدمت‌رسانی به منطقه کانتی سانتاکلارا و حومه را از 2011 آغاز نموده بود.

هر دو سازمان چندین دهه خدمت، ارتباطات و کادر حرفوی را در اختیار BACH قرار دادند. BACH به بیش از 100,000 نفر که به خدمات صحی باکیفیت ضرورت دارند، صرف‌نظر از وضعیت مهاجرت، قومیت، معلولیت یا توانایی پرداخت پول، خدمت‌رسانی می‌کند.

مراکز کانتی آلامدا

مراکز کانتی سانتاکلارا 

کلینیک‌‌های سیار

Bay Area
Alameda County Seal