خدمات اجتماعی منطقه خلیج

Bay Area Community Services

«خدمات اجتماعی منطقه خلیج» (BACS) چندین مرکز تهیه مسکن، رابط مسکن، تعلیم و مشاوره مسکن را تحت ‌پوشش دارد.

در کانتی کانتراکاستا، BACS مرکز Don Brown Housing First در Antioch را پوشش می‌دهد. این مرکز به ارائه خدمات اسکان سریع به بی‌خانمان‌های کانتراکاستا که به دلیل مشکلات صحت روان به حمایت ضرورت دارند، می‌پردازد.

Bay Area
Address
Main Office
390 40th Street
Oakland, CA 94609

For our other sites, visit: https://www.bayareacs.org/contact/
Alameda County Seal