اشتراک Catholic Charities of Yolo-Solano

Catholic Charities of Yolo-Solano, Inc.

Catholic Charities of Yolo-Solano با همکاری جوامع مختلف و با ارائه خدمات به مستمندان و ضعیفان، بشمول خدمات غذا و تغذیه، خدمات مهاجرت و خدمات مربوط به حوادث طبیعی، از آرمان حضرت مسیح پیروی می‌کند و ترویج شرافت انسانی و پیشبرد عدالت اجتماعی را دنبال می‌کند.

Yolo and Solano Counties
Address
520 B Broadway St. 2nd Floor
Vallejo, CA 94590
Alameda County Seal