خدمات مقابله با الکول و مواد مخدر کانتی کانتراکاستا

Contra Costa County Alcohol & Other Drugs Services

خدمات مقابله با الکول و مواد مخدر (AODS) «مردم را در اولویت قرار می‌دهد». رسالت AODS کوشش‌ برای ایجاد جامعه عاری از الکول و مواد مخدر از طریق ترویج مسئولیت فرد و فامیل‌، امید و خودکفایی است.

«نظام مراقبت» خدمات مقابله با الکول و مواد مخدر (AODS) رویکردی منظم و جامع برای ارائه خدمات معالجه و جلوگیری مرتبط با الکول و مواد مخدر در کانتی کانتراکاستا است. این زنجیره مراقبت از طریق ترکیب خدمات اداری و طبی در سیستم‌ ‌های یکپارچه و هماهنگ، به مشتریان و ارائه‌دهندگان فایده می‌رساند. هدف اصلی، ارائه مراقبت باکیفیت، ارزان‌قیمت و بهنگام به مشتریان است.

فعالیت‌ها و خدمت‌رسانی AODS از طریق زنجیره مراقبت جامعه-محور، با تاکید بر جواب‌‌گویی و نتیجه، و با تمرکز بر الزامات فرهنگی و ضروریات مشتری انجام می‌گیرد. همه خدمات با مراعات «استندرد های خدمات معالجه و جلوگیری سوء‌مصرف مواد مخدر» ایالت کالیفرنیا، قوانین فدرال و محلی، شامل CFR-42، و «قانون جابجایی‌پذیری و جواب‌‌گویی بیمه صحی» که از حریم شخصی مشتریان ما محافظت می‌کند، ارائه می‌شود.

«هیات مشورتی الکول و مواد مخدر» با «خدمات الکول و مواد مخدر» خدمات صحی کانتراکاستا در قسمت ارائه رهنمایی و توصیه‌های مرتبط با خدمات جلوگیری و تداوی سوء‌مصرف مواد مخدر همکاری می‌کند.

Martinez
Address
1220 Morello Avenue
Suite 101
Martinez, CA 94553
Behavioral Health Access Line
Crisis Line
Alameda County Seal