خدمات صحت رفتاری کانتی کانتراکاستا

Contra Costa County Behavioral Health Services

«صحت رفتاری کانتراکاستا»، با همکاری مشتریان، فامیل‌ها، کارمندان و نهادهای اجتماعی، به ارائه خدمات منعطف و یکپارچه در قسمت صحت روان، سوء‌مصرف مواد مخدر و دیگر ضروریات مربوط به ترویج صحت، بهبود و انعطاف‌پذیری، با مراعات پیچیدگی و تنوع جمعیت تحت‌پوشش، می‌پردازد.

Behavioral Health Access Line
Crisis and Suicide Hotline
Alameda County Seal