مراکز صحی و کلینیک‌‌های کانتی کانتراکاستا

Contra Costa County Health Centers & Clinics

«خدمات صحی کانتراکاستا» در بسیاری از مراکز عمومی به ارائه خدمات صحی به مردم می‌پردازد.

مراکز صحی و کلینیک‌‌ها عبارت‌اند از:

Antioch

مرکز صحی Antioch
آدرس جدید از 23 فبروری 2016: 2335 Country Hills Drive, Antioch

Bay Point

مرکز صحی فامیل Bay Point

Brentwood

مرکز صحی Brentwood

Concord

مرکز صحی Concord
کلینیک‌ عمومی Concord

Martinez

مرکز صحی George & Cynthia Miller
مرکز صحی Martinez

Pittsburg

مرکز صحی Pittsburg

ریچموند

مرکز صحی North Richmond

سن‌پابلو

مرکز صحی West County

همچنان مراجعه نمایید به:
» مصارف عمومی
» کلینیک‌‌های مستقر در مکتب/سیار

Address
Please visit https://cchealth.org/centers-clinics/ for clinics and health centers information and locations
Alameda County Seal