خدمات صحت رفتاری کانتی سانتاکلارا

County of Santa Clara Behavioral Health Services

رسالت خدمات صحت رفتاری کانتی سانتاکلارا  کمک‌رسانی به اشخاص آسیب‌دیده از امراض روانی و ناملایمات عاطفی جدی برای محقق نمودن امیدها، رویاها و اهداف مرتبط با کیفیت زندگی است. برای رسیدن به این هدف، خدمات باید در محیط کمتر-بازدارنده، بدون قضاوت و دسترس‌پذیر و در چارچوب نظام هماهنگ همزیستی و خود-مراقبت، و ضمن محترم شمردن فامیل و عزیزان مردم، و نیز زبان، فرهنگ، قومیت، جنسیت و گرایش جنسی، ارائه شود.

در 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته، از جمله رخصتی‌ها، آماده کمک‌رسانی به شما هستیم!

 Behavioral Health Call Center نقطه اولیه دسترسی به همه خدمات صحت رفتاری کانتی سانتاکلارا محسوب می‌شود.  ما از مردم و فامیل‌های بحران‌زده؛ اشخاص گرفتار افکار خودکشی؛ یا  اشخاص دچار مریضی روانی، سوء‌مصرف مواد مخدر یا هر دو،  حمایت می‌کنیم.

توجه:   اگر به کدام زبان دیگری صحبت می‌کنید،  می‌توانید از خدمات  رایگان کمک-زبانی استفاده نمایید.
با این نمبر به تماس شوید: 800.704.0900 (TTY: 800.855.7100 یا 711).​

Mental Health and Substance Use Services
Crisis and Suicide Prevention Lifeline 24/7 (phone)
Crisis and Suicide Prevention Lifeline 24/7 (text)
Text RENEW to 741741
Alameda County Seal