خدمات پشتیبانی بحران شهرستان آلامدا

Crisis Support Services of Alameda County
«خدمات پشتیبانی بحران شهرستان آلامدا» از اشخاصی که دچار افکار خودکشی یا مشکلات روانی هستند، حمایت می‌کند. می‌توانید بصورت شبانه‌روزی با خط 24 ساعته جلوگیری از خودکشی به نمبر 1-800-309-2131 به تماس شوید.
خط ملی شبانه‌روزی جلوگیری از خودکشی 24 ساعته در دسترس همگان است: 1-800-273-8255. همه ساکنان کانتی آلامدا می‌توانند، از 4:00 بعدازچاشت الی 11:00 شب 7 روز هفته، عبارت SAFE را به نمبر پیام 20121 بفرستند. استفاده از این خدمات (غیر از احتمالاً مصرف‌ پیام از تلیفون همراه) مصرفی ندارد
Alameda County
Alameda County Seal