East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF)  

East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF)  

The East Bay Refugee and Immigrant Forum (EBRIF) ائتلافی شامل بیش از 30 سازمان جامعه‌محور و نهاد خدمت‌رسان به پناهندگان، پناه‌جویان و مهاجرین ساکن ایست‌بِی سان-فرانسیسکو است. ما برای رفع کمبودات حوزه دانش، شناسایی موانع خدمت‌رسانی و تقویت پروسه کلی ارائه خدمات در سطح میان-سازمانی کوشش‌ می‌کنیم. ما خود را مکلف به حمایت از اشخاص و مهاجرین آواره ساکن ایست‌بِی و ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره پناهندگان و مهاجرین در همه سطوح دولتی می‌دانیم.

توجه کنید که EBRIF ائتلافی محلی از نهادهای ایست‌بِی سان-فرانسیسکو (کالیفرنیا) است و متاسفانه از اختیار کمک‌رسانی به پناهندگان خارج از این محدوده برخوردار نیست. UNHCR و سفارتخانه‌های مرتبط به مشکلات پناهندگان دیگر رسیدگی می‌کنند.

Address
CARE Co-Working Office Space
2325 E. 12th Street, Suite 201
Oakland, CA 94601

Alameda County Seal