«انگلیسی به‌عنوان زبان دوم (ESL) و «منابع تعلیم حرفوی» در اوکلند و حومه

English as a Second Language (ESL) and Career Education Resources in and around Oakland
«تعلیم حرفوی و کلانسالان اوکلند» (OACE) دوره‌های ESL از سطح مبتدی تا پیشرفته برگزار می‌کند.
مکتب کلانسالان آلامدا، مکتب کلانسالان برکلی و مکتب کلانسالان پیدمونت نیز دوره‌های ESL برگزار می‌کنند. همه دوره‌های مکتب کلانسالان رایگان است.
منطقه کالج عمومی پرالتا نیز صنوف ESOL برگزار می‌کند.
ضمناً، بسیاری از سازمان‌های غیرانتفاعی اوکلند دوره‌های زبان انگلیسی برگزار می‌کنند؛ مانند:
Alameda County Seal