حفظ‌الصحه و صحت جامعه فیلیپینی‌ها (حامیان عدالت فیلیپین)

Filipino Community Health & Wellness (Filipino Advocates for Justice)

«حفظ‌الصحه و صحت جامعه فیلیپینی‌ها» با هدف تضمین دسترسی اعضای جامعه فیلیپینی‌ها، بخصوص جوانان و کلانسالان، نرس ها و مهاجرین ساکن مرکز و جنوب کانتی آلامدا به خدمات روان-اجتماعی و مدیریت دوسیه و برآورده شدن ضروریات آنان و نیز تضمین ارائه خدمات مشاوره و ارجاع در قسمت صحت روان، با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، فعالیت می‌کند.

جمعیت اصلی تحت‌پوشش: Filipino

زبان تحت‌پوشش (غیر از انگلیسی): تاگالوگ

Oakland
Address
310 8th St # 309
Oakland, CA 94607
Union City
3961 Horner St.
Union City, CA 94587
Alameda County Seal