بخش مسکن و بی‌خانمانی (HHD) - اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS)

Housing and Homelessness Division (HHD) – California Department of Social Services (CDSS)

بخش مسکن و بی‌خانمان‌ها (HHD) از اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا (CDSS)، مسئول توسعه و تفتیش پروگرام‌‌های ایالتی مسکن که با بودیجه CDSS اجرا می‌شوند، است.  معلومات بیشتر را می‌توانید در بخش Housing and Homelessness Programs پیدا نمایید. CDSS HHD این پروگرام‌‌های مسکن را اجرا می‌کند:

    • CalWORKs Housing Support Program (HSP) که به‌ فامیل‌های عضو پروگرام‌ CalWORKs که بی‌خانمان یا در معرض بی‌خانمانی هستند، در قسمت تهیه مسکن دائم کمک می‌کند و از امکان تامین سرپناه موقت، پرداخت کمک‌مصرف کوچ‌کشی، پرداخت یارانه کرایه کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، و مدیریت جامع دوسیه برخوردار است. معلومات بیشتر را می‌توانید در بخش  CalWORKS Housing Support Program پیدا نمایید.
    • CalWORKs Homeless Assistance (HA)، پروگرام‌‌ای که به فامیل‌های عضو CalWORKs، ازجمله اشخاص بی‌خانمان یا در معرض بی‌خانمانی، در قسمت تامین مصارف تامین مسکن کمک می‌کند.  این کمک بشمول پرداخت مصرف تامین سرپناه موقت به‌مدت حداکثر 16 روز پیاپی و همکاری در قسمت تامین مخارج مربوط به مسکن، مانند ودیعه و پول کرایه ماه آخر، می‌شود.  معلومات بیشتر را می‌توانید در بخش  CalWORKs Homeless Assistance پیدا نمایید.
    • Housing and Disability Advocacy Program (HDAP) به اشخاص بی‌خانمانی که ممکن است واجدشرایط دریافت مزایای ازکارافتادگی باشند، در قسمت دسترسی به/ارائه درخواست برای پروگرام‌‌های مزایای ازکارافتادگی کمک می‌کند و در قسمت تامین مسکن نیز خدماتی ارائه می‌کند.  معلومات بیشتر را می‌توانید در بخش  Housing and Disability Advocacy Program پیدا نمایید.
Alameda County Seal