کمیته بین‌المللی نجات - اوکلند

International Rescue Committee – Oakland

پروگرام‌‌های «کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در اوکلند  برای فراهم نمودن زمینه پیشرفت شما، به‌عنوان مهاجر، در جامعه امریکا، و ثبت‌نام طفل‌تان در مکتب، دستیابی شما، به‌عنوان شخص کلانسال، به خودکفایی از طریق اشتغال یا راه‌اندازی کسب‌وکار، یا ارائه خدمات صحی ضروری به فامیل‌‌ها برای رفع صدمات ناشی از تروما یا مریضی، طراحی می‌شوند. اگر نیازمند کمک باشید، IRC به شما در قسمت بازسازی زندگی و کسب توانایی کنترول آینده در جامعه جدید کمک می‌کند.

ما از اشخاصی که، بر اثر جنگ، خشونت و آزار، از وطن خود آواره شده‌اند حمایت می‌کنیم. با وجود تفاوت در شرایط تخنیکی این اشخاص، وجه مشترک آنها این است که در پی امنیت و فرصت مناسب برای پیشبرد زندگی خود هستند.

این شامل اشخاص دارای وضعیت پناهندگی، اشخاص پناه‌جو یا پناهندگان جدید، قربانیان قاچاق انسان، بازماندگان شکنجه و... می‌شود. در سالهای اخیر، اشخاص بسیاری از کشورهایی مانند افغانستان، اوکراین، سوریه، گواتمالا، السالوادور، اریتره و ایران به ایالات‌متحده مهاجرت کرده‌اند.

اشخاص دارای وضعیت پناهندگی از طریق «پروگرام‌ پذیرش پناهنده ایالات‌متحده» به امریکا می‌آیند. این پروگرام‌ با IRC و نُه نهاد اسکان ملی دیگر در قسمت ایجاد شرایط زندگی جدید برای مهاجرین همکاری می‌کند. از 35.3 ملیون پناهنده در سراسر دنیا، کمتر از 1 فیصد آنها مشمول خدمات اسکان می‌شوند.

پروگرام‌‌های ما در اوکلند:

  • پروسه اسکان با  ورود شما به میدان‌هوایی آغاز می‌شود. طی بازه سه-ماهه نخست، گروپ در قسمت تهیه مسکن، اشتغال، مزایا، بیمه صحی، ثبت‌نام در صنف‌های زبان انگلیسی، آشناسازی فرهنگی، و معرفی به مراکز حمایتی داخلی و خارجی به شما کمک می‌کند. خدمات فشرده مدیریت دوسیه به مراجعین دارای ضروریات ویژه، بطورمثال امراض نیازمند رسیدگی تکمیلی، ارائه می‌شود.
  • توانمندسازی اقتصادی برای ایجاد ثبات در کشور جدید ضروری است. «بخش توانمندسازی اقتصادی (EE) پناهندگان» به مراجعینی که در جستجوی کار هستند کمک می‌کند. آنها به ارائه خدمات تعلیم و رهنمایی ابتدایی، کمک‌رسانی در قسمت تهیه خلص سوانح(سی‌وی) و آماده شدن برای مصاحبه، و برگزاری صنف‌های هفته‌وار اشتغال و ESL می‌پردازند. کارشناس توانمندسازی با کارفرمایان و کسب‌وکارها از طرف مراجعین ما ارتباط کاری برقرار می‌کند.
  • New Roots برای تسهیل دسترسی شما، به‌عنوان پناهنده،  به سیستم‌ غذای محلی و استفاده از آن کوشش می‌کند. این هدف از طریق ارائه تعلیم تغذیه، اجرای پروگرام‌ امنیت غذایی، باغداری عمومی و تعلیم کسب‌وکار خرد، دنبال می‌شود.
  • مهاجرت نه تنها به شما، به‌عنوان پناهنده یا پناه‌جو  کمک می‌کند، شما را به‌عنوان عضوی از جمعیت مهاجر دارای عاید کم نیز تحت ‌پوشش قرار می‌دهد. این بخش به شما در قسمت ارائه درخواست کارت سبز (Green Card)، شهروندی/شهروندسازی، اسناد سفر، جواز اشتغال، درخواست ویزه، درخواست الحاق به فامیل‌، CAM/AOR، و تعویق اقدام برای ورود خردسالان (DACA) کمک می‌کند.
  • مبارزه با قاچاق در قسمت ارائه خدمات بهنگام، باکیفیت و جامع به بازماندگان قاچاق انسان و ارتقای سطح آگاهی و تعلیم عمومی از طریق همکاری و هماهنگی با نهادهای مجری قانون و دیگر سازمان‌های اجتماعی، فعالیت می‌کند.
  • پروگرام‌ «حفظ‌الصحه و صحت» با ترویج اصول صحی، زمینه دسترسی به خدمات صحی و رسیدگی به ضروریات صحی جسم و روان را فراهم می‌کند. بخشهای پروگرام‌ شامل  حفظ‌الصحه و صحت روان، صحت مادر و حفظ‌الصحه قبل از ولادت، سواد حفظ‌الصحوی و دسترسی به خدمات صحی، و ترویج حفظ‌الصحه و تغذیه در جوامع می‌شود

    • PEI: پروگرام‌ «جلوگیری و مداخله بهنگام» به مراجعینی که دچار احساس انزوا، افسردگی یا اضطراب هستند، و نیز قربانیان خشونت جنسیتی و/یا اشخاصی که در قسمت مدیریت استرس دچار مشکل هستند، حمایت روان‌-اجتماعی ارائه می‌کند.

    • ICM: پروگرام‌ «مدیریت فشرده دوسیه» تا 12 ماه خدمات مدیریت دوسیه ارائه می‌کند. پروگرام‌ ICM به پناهندگان دچار مشکلات جسمی پیچیده کمک می‌کند. کادر مدیریت دوسیه و داوطلبان برای ارائه خدمات مستقیم مدیریت دوسیه و معرفی برای دریافت کمک‌های همگانی در قسمت برآورده ساختن ضروریات این مشتریان و مریضان، کوشش می‌کنند. هدف این پروگرام‌ مستفید کردن همه مراجعین پناهنده از خدمات صحی مستمر و باکیفیت و ایجاد زمینه زندگی سالم، بعد از سکونت در ایالات متحده، است.

Oakland
Address
440 Grand Ave #500
Oakland, CA 94610
Alameda County Seal