خدمات مشاوره La Familia

La Familia Counseling Services

La Familia سازمان کمک‌رسانی همگانی است که در منطقه خلیج و حومه کالیفرنیا فعالیت می‌کند.  ما، از طریق مجموعه جامعی از پروگرام‌‌ها به ارائه خدمات در کانتی‌های آلامدا، کانتراکاستا و استانیسلاس می‌پردازیم تا ضروریات متنوع مردم در حوزه صحت روان و حمایت اجتماعی را برآورده کنیم.

سابقه La Familia در قسمت ارائه خدمات باکیفیت صحت روان، کمک‌رسانی همگانی و حمایت در منطقه خلیج سان-فرانسیسکو به بیش از 45 سال می‌رسد.

ما کار خود را در قالب جنبشی مردمی آغاز کردیم و پیوندهای ما با مردم عمیق و صمیمی مانده است. ما خود را مکلف به ایجاد نهادی شاداب و چندفرهنگی برای ارائه خدمات و کمک‌رسانی به اشخاص و فامیل‌‌ها و برآورده ساختن ضروریات جامعه می‌دانیم.

La Familia طیف گسترده‌ای از خدمات صحت روان و همگانی را در منطقه خلیج ارائه می‌کند که از آنها می‌توان به خدمات صحت روان، خدمات اجتماعی، خدمات رشدی، تعلیمی، و پروگرام‌‌های بازپروری و صحت اشاره نمود. تنوع پروگرام‌‌ها ما امکان ارائه خدمات به بسیاری از اشخاص و فامیل‌‌های جامعه را فراهم می‌کند.

زندگی را با خدمات حمایتی فامیل‌ در ایست‌بی زیبا کنید. از مزایای خدمات صحی، کلینیک‌، مشاوره صحت روان، تعلیمی تخنیکی-مسلکی و... مستفید شوید.
Hayward
Address
Main Office:
26081 Mocine Ave.
Hayward, CA 94544
Hayward
24301 Southland Drive, Suite 300
Hayward, CA 94545
Alameda County Seal