Latina Center

The Latina Center

ما به جامعه خود و توانایی آن برای ایجاد تغییر اطمینان داریم. ما، در Latina Center، توانایی مدیریتی اشخاص را یک‌به‌یک تقویت می‌کنیم. به نظر ما، برای ایجاد جوامع قدرتمند و سالم، باید زنان مهاجر را برای دفاع از حقوق خود، فامیل‌ و جامعه، توانمند کنیم. الگوی توسعه مدیریت همتا-به-همتا هسته همه فعالیت‌های ماست که از خود اشخاص آغاز می‌شود.

Latina Center زنان جامعه لاتین محلی را برای شناسایی مسائل مهم حفظ‌الصحوی در جامعه و تقویت توانایی‌های فردی برای رسیدگی به این مسائل صحی با راهکارهای جامعه و مبتنی بر نقاط قوت جوامع، توانمند می‌کند. پروگرام‌‌های Latina Center به زبان اسپانیایی ارائه می‌شود و زنان و فامیل‌‌های آنان از کانتی‌های آلامدا و کانتراکاستا را در بر می‌گیرد.

Address
3701 Barrett Avenue,
Richmond, CA 94805
Alameda County Seal