آماده‌سازی مالیات بر عواید

Free Tax Help (United Way Bay Area)
این یک ابزار جستجوی ویب‌سایت است که خدمات رایگان آماده‌سازی مالیاتی را بربنیاد معلومات مکانی مربوط به 200 نقطه از منطقه خلیج هماهنگ می‌کند. گزینه‌های جستجوی فراوانی، بشمول زبان‌های مختلف، در دسترس قرار گرفته است. خدمات به اشخاص دارای عاید کم بصورت رایگان ارائه می‌شود.
Alameda County Seal