ترانسپورت عمومی

511 SF Bay
Listing Title
511 نمبر تلیفون و منبع انترنتی در قسمت معلومات ترافیک، ترانسپورت، سواری نوبتی موتر، سواری نوبتی ون، و بایسکل‌‌سواری منطقه خلیج است. این منبع رایگان بدون محدودیت مکانی - 24 ساعته و در 7 روز هفته- از هر نقطه از نُه کانتی منطقه خلیج، در دسترس است. با 511 به تماس شوید یا به 511.org مراجعه نمایید.
Clipper
Listing Title
تکیت همه‌کاره که امکان پرداخت کرایه و دسترسی به خدمات تعدادی از همکاران ترانسپورت مانند BART، AC Transit، MUNI و... از طریق یک کارت قابل چارج یا پروگرام‌ کاربردی، را فراهم می‌کند. جوانان، سالخوردگان و اشخاص دچار معلولیت می‌توانند از مزایای تخفیف کرایه و تکیت تخفیف‌دار مستفید شوند.
DreamCatcher Youth Services
DreamCatcher Youth Services یک سرپناه غیرانتفاعی مخصوص جوانان است و برای نوجوانان گروپ‌ سنی 13-18 که دچار بی‌خانمانی یا قربانی قاچاق انسان شده‌اند، و برای جوانان 18 الی 24 ساله که بی‌خانمان هستند، سرپناه اضطراری فراهم می‌کند.
East Bay Paratranisit
Listing Title
East Bay Paratransit سرویس ترانسپورت عمومی است که خدمات خود را به اشخاصی که، به دلیل معلولیت یا مریضی قادر به استفاده از ملی‌بس یا قطار عادی، بطورمثال امکانات تحت‌پوشش AC Transit و BART، نیستند، ارائه می‌کند.
City Taxi Scrip
پول کاغذی موقت مخصوص اشخاصی که East Bay Paratransit ازکارافتادگی آنها را تایید نموده است، و اشخاص حداقل 70 ساله‌ای که عاید آنها از 30% میانگین عاید منطقه فراتر نمی‌رود.
Eden I & R, Inc.
Listing Title
نمبر تلیفون محرمانه غیر اضطراری با نمایندگان چند-زبانه که بصورت 24-ساعته و در 7 روز هفته در دسترس هستند و خدمات ارجاع به مراکز تامین مسکن ارزان‌قیمت، سرپناه اضطراری، و شبکه امنیت را به ساکنان کانتی آلامدا ارائه می‌کنند.
Alameda County Seal