خدمات مربوط به معلولیت

Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach)
Asian Pacific Islander Legal Outreach (API Legal Outreach) سازمانی غیرانتفاعی است که در قسمت توسعه، توانمندسازی و خود-اتکایی جامعه از طریق ارائه خدمات حقوقی، اجتماعی و تعلیمی، با مراعات الزامات فرهنگی، فعالیت می‌کند. رسالت API Legal Outreach خدمات وکالت حقوقی با مراعات الزامات فرهنگی و زبانی، و نیز ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به بخشهای محروم جامعه، شامل زنان دارای عاید کم، سالخوردگان، مهاجرین جدیدالوارد و جوانان است.
Clipper
Listing Title
تکیت همه‌کاره که امکان پرداخت کرایه و دسترسی به خدمات تعدادی از همکاران ترانسپورت مانند BART، AC Transit، MUNI و... از طریق یک کارت قابل چارج یا پروگرام‌ کاربردی، را فراهم می‌کند. جوانان، سالخوردگان و اشخاص دچار معلولیت می‌توانند از مزایای تخفیف کرایه و تکیت تخفیف‌دار مستفید شوند.
DeafHope
Listing Title
فعالیت DeafHope بر مقابله با خشونت خانگی و جنسی در جامعه ناشنوایان متمرکز است. ما از پناهندگان ناشنوای ساکن منطقه خلیج استقبال می‌کنیم.
East Bay Community Law Center (EBCLC)
«پروگرام‌ مهاجرت» EBCLC مجموعه کاملی از خدمات حقوقی رایگان را در قسمت انواع مسائل مربوط به مهاجرت، به مهاجرین دارای عاید کم، بخصوص جمعیت آسیب‌پذیر -اشخاص دچار معلولیت و مریضی‌های مزمن، اعضای جامعه LGBTQ، جوانان و مراجعین فعلی EBCLC که دچار مشکلات حقوقی هستند- ارائه می‌کند.
East Bay Paratranisit
Listing Title
East Bay Paratransit سرویس ترانسپورت عمومی است که خدمات خود را به اشخاصی که، به دلیل معلولیت یا مریضی قادر به استفاده از ملی‌بس یا قطار عادی، بطورمثال امکانات تحت‌پوشش AC Transit و BART، نیستند، ارائه می‌کند.
Homeless Action Center
Homeless Action Center به ارائه مزایای عمومی رایگان و باکیفیت به ساکنان بی‌خانمان و معلول کانتی آلامدا می‌پردازد.
City Taxi Scrip
پول کاغذی موقت مخصوص اشخاصی که East Bay Paratransit ازکارافتادگی آنها را تایید نموده است، و اشخاص حداقل 70 ساله‌ای که عاید آنها از 30% میانگین عاید منطقه فراتر نمی‌رود.
Asian Resource Network (Diversity in Health Training Institute)
«شبکه کمک‌رسانی آسیا» (Asian Resource Network) ارتباط فامیل‌های ساکن منطقه خلیج را با ارائه‌دهندگان سرویس «عقب‌ماندگی‌های ذهنی و رشدی» (IDD) برقرار می‌کند.
Alameda County Seal