منابع دولت شهری

City of Richmond (CA)
لینک به ویب‌سایت شهر ریچموند (کالیفرنیا). 
City of Concord (CA)
لینک به ویب‌سایت شهر کنکورد (کانتی کانتراکاستا).
City of Berkeley (CA) Mental Health
«صحت روان برکلی» به ارائه خدمات صحت روان، مانند خدمات مشاوره و مدیریت دوسیه، به کلانسالان، اطفال، جوانان و فامیل‌‌های واجدشرایط می‌پردازد.
City Government Resources – Alameda County
پیوندهای مربوط به ویب‌سایت بعضی دولت‌های شهری در کانتی آلامدا.
Alameda County Seal