منابع دولت فدرال

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)
از نهادهای وزارت امنیت داخلی ایالات‌متحده که وظیفه مدیریت نظام شهروند‌سازی و مهاجرت ایالات متحده را به عهده دارد.
The Office of Refugee Resettlement (ORR)
منابع لازم برای تبدیل شدن اشخاص نیازمند به عضو جدانشدنی از جامعه امریکا را تامین می‌کند.
U.S. State Department
«پروگرام‌ پذیرش پناهندگان ایالات‌متحده» (USRAP) معرفی‌نامه‌هایی را که نهادهای کشورهای دیگر برای پناهندگان آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت صادر می‌کنند، می‌پذیرد. این پروگرام‌ امکان اسکان در ایالات متحده بربنیاد «قانون مهاجرت و تابعیت» (INA) را فراهم می‌سازد.
U.S. Department of Housing and Urban Development
مفهوم مسکن عمومی در ایالات متحده برای تامین مسکن امن برای فامیل‌های واجدشرایط دارای عاید کم، سالخوردگان و اشخاص دچار معلولیت شکل گرفت.
Alameda County Seal