موسسات فرهنگی

Islamic Cultural Center of Northern California
ICCNC محیطی پویا برای تبادل اندیشه درباره اسلام از طریق پروگرام‌‌های هنری، فرهنگی و تعلیمی ایجاد کرده است.
Alameda County Seal