کاهش مصرف

California Lifeline Program (landline phone service)
California LifeLine Program (California LifeLine) پروگرامی ایالتی است که خدمات تلیفون خانگی و تلیفون همراه را با تخفیف در اختیار خانوارهای واجدشرایط می‌گذارد و به کاهش مصرف تلیفون مشترکان کمک می‌کند.
Clipper
Listing Title
تکیت همه‌کاره که امکان پرداخت کرایه و دسترسی به خدمات تعدادی از همکاران ترانسپورت مانند BART، AC Transit، MUNI و... از طریق یک کارت قابل چارج یا پروگرام‌ کاربردی، را فراهم می‌کند. جوانان، سالخوردگان و اشخاص دچار معلولیت می‌توانند از مزایای تخفیف کرایه و تکیت تخفیف‌دار مستفید شوند.
Free Tax Help (United Way Bay Area)
این یک ابزار جستجوی ویب‌سایت است که خدمات رایگان آماده‌سازی مالیاتی را بربنیاد معلومات مکانی مربوط به 200 نقطه از منطقه خلیج هماهنگ می‌کند. گزینه‌های جستجوی فراوانی، بشمول زبان‌های مختلف، در دسترس قرار گرفته است. خدمات به اشخاص دارای عاید کم بصورت رایگان ارائه می‌شود.
Harbor House Ministries
Harbor House Ministries به ارائه کمک در قسمت ESL، غذا، البسه و مسکن، اجرای پروگرام‌ها و خدمات مخصوص جوانان، ارائه خدمات تعلیمی، ارائه خدمات کاریابی و تعلیم مسلکی و اجرای پروگرام‌های مراقبت از طفل می‌پردازد.
Pacific Gas & Electric (PG&E)
پروگرام‌‌های مختلفی برای ساکنان تحت‌پوشش PG&E اجرا می‌شود.
Tech Exchange
Listing Title
کمپیوتر ارزان‌قیمت، خدمات تخنیکی، مهارت‌های دیجیتل و خدمات دسترسی به انترنت در اختیار جامعه ما قرار می‌دهد.
UCSF Benioff Center of Excellence for Immigrant Child Health and Wellbeing
به‌عنوان کانون سازمانی و اجتماعی برای حمایت از مداخلات زمینه‌ساز دسترسی به خدمات صحی و تربیت اطفال سالم و منعطف، صرف‌نظر از وضعیت مهاجرت، فعالیت می‌کند. مرکز ما جزو نخستین این قبیل مراکز فعال در شفاخانه‌های اطفال ایالات‌متحده است.
Vital Immigrant Defense Advocacy and Services (VIDAS)
VIDAS، بربنیاد اصل مهربانی، خدمات وکالت حقوقی رایگان یا کم‌مصرف به مهاجرین ارائه می‌کند.
Alameda County Social Services Agency
اداره خدمات اجتماعی (SSA) کانتی آلامدا خدمات ابتدایی شبکه امنیتی را به اطفال، فامیل‌‌ها و کلانسالان در معرض خطر ارائه می‌کند. SSA خدمات خود را از طریق بخشهای اداری و عملیاتی -خدمات کلانسالان و سالخوردگان، خدمات طفل و فامیل‌، و اداره نیروی کار و مزایا- ارائه می‌کند. SSA بعضی از «پروگرام‌‌های مزایای شبکه امنیتی عمومی»، مانند CalWORKS، CalFRESH، MediCal، کمک نقدی پناهندگان، کمک عمومی، منابع مقابله با خشونت خانگی، اشتغال و خدمات/ارجاعات حمایتی تعلیم مسلکی، و سرویس سرپناه اضطراری، را ارائه می‌کند. جایگاه هماهنگ‌کننده پناهندگان کانتی.
City Taxi Scrip
پول کاغذی موقت مخصوص اشخاصی که East Bay Paratransit ازکارافتادگی آنها را تایید نموده است، و اشخاص حداقل 70 ساله‌ای که عاید آنها از 30% میانگین عاید منطقه فراتر نمی‌رود.
Internet Essentials Program
این پروگرام‌ خدمات انترنت را با مصرف اندک ارائه می‌کند و فرصت خرید کمپیوتر ارزان‌قیمت ($149.99) را برای اعضا فراهم می‌سازد.
East Bay Municipal Utility District (EBMUD) Customer Assistance Program
«پروگرام کمک‌رسانی به مشتریان (CAP) از EBMUD بخشی از مصرف سرویس آب مشترکان دارای عاید کم را پرداخت می‌کند.
Lifeline Cell Phone Services
ارائه‌دهندگان تلیفون همراه و خدمات رایگان به اشخاص و فامیل‌های دارای عاید کم.
Food Bank Distribution Sites by County
فهرست لینک‌های مربوط به مراکز توزیع غذا برحسب کانتی.
Free and Affordable Clothing Outlets by County
فهرست لینک‌های مربوط به مراکز عرضه البسه رایگان و ارزان‌قیمت.
Alameda County Seal