تول‌بکس جدید: حمایت از متعلمین افغانستانی در مکاتب و پروگرام‌ های مخصوص جوانان در ایالات متحده (Switchboard)

New Toolkit: Supporting Afghan Students in Schools & Youth Programs in the United States (Switchboard)
در سال تحصیلی 2021-22 و بعد از آن، مکاتب ایالات متحده تعداد چشمگیری از متعلمین و نوجوانان افغانستانی را ثبت‌نام کرده‌اند. این متعلمین، بعد از عقب‌نشینی قوای نظامی امریکایی و سقوط دولت افغانستان در 15 آگوست 2021، از وطن خود فرار کردند. با‌این‌که بسیاری از مکاتب و جوامع از دیرباز پذیرای متعلمین پناهنده و مهاجر بوده‌اند، با‌ توجه به تعداد چشمگیر متعلمین جدیدالوارد افغانستانی و رویدادهای اسف‌بار اخیر، مربیان و حوزه‌های تعلیمیی احتمالاً نیازمند ارتقای سطح آمادگی خواهند بود.
این تول‌بکس مزایای ذیل را به مربیان ارائه می‌کند:
• رسیدن به شناخت جامع از شرایط متعلمین جدیدالوارد افغانستانی و فامیل‌‌های آنان، شامل چالش‌های پیش‌روی آنان در مسیر سازگاری با نظام تعلیمی امریکا؛
• شناخت بهتر نظام‌های تعلیمی افغانستان و تجربیات تحصیلی احتمالی متعلمین؛
• بررسی ملاحظات کلیدی مرتبط با کار با متعلمین افغانستانی و فامیل‌‌های آنان؛
• استفاده از مهارت‌ها و استراتژی‌های موثر برای کار با متعلمین افغانستانی و فامیل‌‌های آنان؛ و
• دسترسی به معلومات و منابع برای تقویت فعالیت‌ها.
Alameda County Seal