Pacific Center for Human Growth

Pacific Center for Human Growth

Pacific Center for Human Growth، که در سال 1973 تاسیس شد، قدیمی‌ترین مرکز LGBTQIA+ در منطقه خلیج و سومین مرکز قدیمی در سطح کشور است و یگانه کلینیک مقیاس متغیر صحت روان مخصوص اشخاص LGBTQIA+ و QTBIPOC و فامیل‌‌های آنان در کانتی آلامدا را مدیریت می‌کند.

این مرکز LGBT پروگرام‌‌های سلامت، پروگرام‌‌های جوانان، گروپ‌‌های حمایتی و فعالیت‌های اجتماعی را پوشش می‌دهد. آنها خدمات مشاوره و روان‌شناسی را با مصرف‌ کم ارائه می‌کنند. گروپ‌‌های حمایتی برای اشخاص مختلف تشکیل شده است: اشخاص تراجنسی، اشخاص LGBTQ متاهل و اشخاصی از قومیت‌های مختلف (آسیا، خاورمیانه و...).

Berkeley
Address
2712 Telegraph Ave
Berkeley, CA 94705

Alameda County Seal